Říkají, že tato modlitba skutečně plní přání. Zeptejte se – a dostanete, hledáte – a najdete, zaklepte – a oni vám otevřou


Tato modlitba se modlí 9 čtvrtků za sebou

Svatá Rita, kterou Bůh vyvolil zázrakem, máš vzácné privilegium být naší patronkou a pomocnicí v zoufalých okolnostech.

Proto s velkou důvěrou v sílu tvého proslovu přizvat o pomoc v mých trápeních.

Měj se mnou soucit! Přijmi mou modlitbu s milosrdnou pozorností! Přiveď ji k milosti Boží a svou horlivostí napomůže k naplnění mých proseb.

Ačkoliv nejsem hoden tvé milosti kvůli mým hříchům, ale věřím že důvěra, kterou v tebe mám, bude sloužit k vyslyšení mých proseb.

S jistotou vím, že se nezajímáš o zásluhy, ale o potřeby a modlitby těch, kteří se k tobě v naději promlouvají. Nech mé prosby proniknout do svého srdce, ó Svatá Rita, a nedovol, abych se od tebe vzdálila, pokud moje prosby nebudou vyslyšeny.

Slibuji ti oddanost během celého života, budu pamatovat na tvé dobré skutky, budu si Tě vážit a ctít jako svou patronku. Amen.POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2